OpenJudge

8468:单词序列

提交人 结果 分数 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
喵家大神 Accepted 8 152kB 7ms 661 B G++ 5天前
喵家大神 Time Limit Exceeded 0 140kB 1000ms 2755 B G++ 5天前
喵家大神 Compile Error 0 2755 B Pascal 5天前
QL Compile Error 0 20128 B G++ 7天前
0123a Accepted 8 152kB 2ms 711 B G++ 8天前
0123a Wrong Answer 6 148kB 4ms 690 B G++ 8天前
0123a Wrong Answer 2 148kB 1ms 605 B G++ 8天前
tx_siny(从幼儿园直接跳级一年级的无敌小学生) Accepted 8 152kB 4ms 814 B G++ 8天前
(我又AC了!!!) Accepted 8 152kB 2ms 690 B G++ 14天前
源哥 Accepted 8 152kB 5ms 599 B G++ 18.4.15
lemon(frank) Accepted 8 152kB 4ms 662 B G++ 18.4.1
lemon(frank) Time Limit Exceeded 0 140kB 1000ms 2756 B G++ 18.4.1
救世猪 Accepted 8 152kB 2ms 922 B G++ 18.4.1
陈独秀(傅颀敖)(●・̆⍛・̆●)~( ̄(陈独秀(傅颀敖)(●・̆⍛・̆●)~( ̄3 ̄)~(〕ε〉)~( ̄3 ̄)~) Compile Error 0 160 B G++ 18.3.7
༺༺༃ༀʚ༒战神༒ɞༀ༃༻༻ Accepted 8 152kB 4ms 599 B G++ 18.3.7
福州刘星佳 Wrong Answer 0 152kB 4ms 847 B G++ 18.2.22
福州刘星佳 Compile Error 0 847 B GCC 18.2.22
风语轻轻魔术师 Accepted 8 152kB 4ms 2148 B G++ 18.2.18
风语轻轻魔术师 Wrong Answer 6 152kB 4ms 2159 B G++ 18.2.18
瓶子 Accepted 8 152kB 4ms 780 B G++ 18.2.14
1 2 3 4 5 ...

统计

结果 提交次数
Wrong Answer 354
Accepted 321
Time Limit Exceeded 75
Runtime Error 70
Compile Error 66
Memory Limit Exceeded 26
Runtime Error 9
Output Limit Exceeded 1