OpenJudge

2729:Blah数集

提交人 结果 分数 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
zm08yy Accepted 10 640kB 777ms 344 B G++ 12小时前
zm08yy Presentation Error 0 640kB 686ms 339 B G++ 12小时前
玖分 Accepted 10 640kB 591ms 383 B G++ 12小时前
zm08yy Runtime Error 0 384kB 5ms 337 B G++ 13小时前
zm08wjc Accepted 10 640kB 611ms 397 B G++ 13小时前
อัััััััััััััััััอั(☉☉bug▄︻┻═┳—อััััััััััััััััั;̷̸̨̀͒̏̃ͦ̈́̾̀́̎͢҉̵͚̼͉͖̺̥͔͇̰ͨͬͪ͗̇̑̽͋̀) Accepted 10 640kB 586ms 380 B G++ 13小时前
zmo8zz Accepted 10 640kB 606ms 406 B G++ 13小时前
zm08lxc Accepted 10 640kB 601ms 365 B G++ 13小时前
Tiny Fractures Accepted 10 512kB 1089ms 408 B G++ 13小时前
真实姓名 Accepted 10 640kB 591ms 390 B G++ 13小时前
(NOI-OpenJudge已中毒 请放弃做题) Accepted 10 640kB 738ms 388 B G++ 13小时前
真实姓名 Accepted 10 640kB 606ms 404 B G++ 13小时前
真实姓名 Runtime Error 2 384kB 5ms 387 B G++ 13小时前
whk Accepted 10 512kB 492ms 569 B G++ 昨天
pu_qing Accepted 10 640kB 619ms 416 B G++ 前天
万恶之源 Accepted 10 640kB 585ms 416 B G++ 前天
Accepted(你们都把名字改得那么长(biu.biu.) Time Limit Exceeded 0 384kB 3029ms 513 B G++ 3天前
yezhou Accepted 10 640kB 610ms 374 B G++ 3天前
ohshit Accepted 10 1152kB 1564ms 723 B G++ 4天前
ohshit Wrong Answer 0 640kB 756ms 657 B G++ 4天前
1 2 3 4 5 ...

统计

结果 提交次数
Accepted 1119
Time Limit Exceeded 546
Wrong Answer 404
Runtime Error 301
Compile Error 232
Output Limit Exceeded 120
Presentation Error 94
Memory Limit Exceeded 12
Runtime Error 3