OpenJudge

7219:复杂的整数划分问题

提交人 结果 分数 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
88韦浩666 Accepted 10 128kB 33ms 1509 B G++ 9天前
32768(St-格物) Accepted 10 256kB 32ms 967 B G++ 11天前
32768(St-格物) Wrong Answer 0 256kB 32ms 967 B G++ 11天前
sxd666 Accepted 10 256kB 33ms 810 B G++ 11天前
sxd666 Wrong Answer 0 256kB 30ms 810 B G++ 11天前
sxd666 Wrong Answer 0 256kB 27ms 794 B G++ 11天前
sxd666 Wrong Answer 0 128kB 1ms 747 B G++ 11天前
88郑子豪 Accepted 10 256kB 31ms 1257 B G++ 14天前
WakaWaka Accepted 10 256kB 50ms 1470 B G++ 24天前
头戴三叉束发紫金冠体挂西川红棉百花袍身披(头戴三叉束发紫金冠体挂西川红棉百花袍身披兽面吞头连环铠腰系勒甲玲珑狮蛮带手持方天画戟坐下嘶风赤兔马之法大帅是也) Accepted 10 128kB 19ms 431 B G++ 18.1.21
铮铮日上 Wrong Answer 0 128kB 95ms 822 B G++ 18.1.8
韩沛煊 Accepted 10 256kB 4ms 1143 B G++ 17.12.29
程幸 Accepted 10 128kB 46ms 684 B Pascal 17.12.29
程幸 Compile Error 0 684 B G++ 17.12.11
404008945 Time Limit Exceeded 0 128kB 674ms 841 B G++ 17.12.8
JackZhu Accepted 10 128kB 3ms 1342 B G++ 17.11.29
JackZhu Accepted 10 128kB 2ms 1177 B G++ 17.11.29
JackZhu Accepted 10 128kB 2ms 1169 B G++ 17.11.29
JackZhu Wrong Answer 0 128kB 1ms 1350 B G++ 17.11.28
JackZhu Time Limit Exceeded 0 128kB 754ms 1234 B G++ 17.11.28
1 2 3 4 5 ...

统计

结果 提交次数
Wrong Answer 272
Accepted 258
Time Limit Exceeded 103
Compile Error 38
Runtime Error 21
Presentation Error 3
Output Limit Exceeded 2