OpenJudge

666:放苹果

提交人 结果 分数 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
2593424924 Accepted 10 128kB 1ms 368 B G++ 昨天
陌熙 Accepted 10 128kB 1ms 328 B G++ 昨天
成都水井坊技工学校 Accepted 10 128kB 1ms 309 B G++ 3天前
sam wu 924 Accepted 10 128kB 1ms 539 B G++ 4天前
sam wu 924 Accepted 10 128kB 1ms 964 B G++ 4天前
Alan Walker//Faded//(Alan Walker//Faded//All Falls Down) Accepted 10 128kB 1ms 242 B G++ 5天前
(智障吔shit开发者) Accepted 10 384kB 1ms 498 B G++ 5天前
(智障吔shit开发者) Accepted 10 384kB 2ms 498 B G++ 5天前
(智障吔shit开发者) Wrong Answer 0 384kB 1ms 543 B G++ 5天前
C20202938张瑞轩 Accepted 10 128kB 2ms 473 B G++ 6天前
轮回·鸿蒙天帝&造物·天谴神&创造神·祭(轮回·鸿蒙天帝&造物·天谴神&创造神·祭(终焉之剑)) Accepted 10 128kB 1ms 321 B G++ 6天前
轮回·鸿蒙天帝&造物·天谴神&创造神·祭(轮回·鸿蒙天帝&造物·天谴神&创造神·祭(终焉之剑)) Accepted 10 128kB 1ms 494 B G++ 6天前
曦(孔曦ฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎;̷̸̨̀͒̏̃ͦ̈́̾̀́̎͢҉͚̼͉ ;̷̸̨̀͒̏̃ͦ̈́̾̀́̎͢҉͚̼͉;̀) Accepted 10 128kB 1ms 324 B G++ 6天前
peter skywalker Accepted 10 128kB 1ms 454 B G++ 6天前
BigooSirs Accepted 10 128kB 1ms 289 B G++ 8天前
161609 Accepted 10 128kB 2ms 391 B G++ 9天前
BigooSirs Accepted 10 128kB 1ms 286 B G++ 9天前
Jason Accepted 10 128kB 1ms 321 B G++ 9天前
Jason Runtime Error 0 384kB 1ms 467 B G++ 9天前
打你妈的炉石传说屌毛不给我麻风机器人 Accepted 10 128kB 1ms 353 B G++ 9天前
1 2 3 4 5 ...

统计

结果 提交次数
Accepted 1703
Wrong Answer 483
Compile Error 170
Presentation Error 159
Runtime Error 52
Time Limit Exceeded 38
Output Limit Exceeded 3