OpenJudge

7891:一元三次方程求解

提交人 结果 分数 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
C20203136张周童1 Accepted 10 160kB 0ms 449 B G++ 10小时前
C20203136张周童1 Accepted 10 160kB 0ms 453 B G++ 10小时前
C20203136张周童1 Output Limit Exceeded 6 1632kB 35ms 444 B G++ 10小时前
C20203136张周童1 Wrong Answer 6 160kB 5ms 507 B G++ 10小时前
邬宇炼(C20200324) Accepted 10 160kB 1ms 512 B G++ 12小时前
邬宇炼(C20200324) Wrong Answer 6 160kB 0ms 508 B G++ 12小时前
林安贤(C20201010) Wrong Answer 6 160kB 5ms 683 B G++ 12小时前
邬宇炼(C20200324) Wrong Answer 6 160kB 4ms 576 B G++ 12小时前
林安贤(C20201010) Time Limit Exceeded 4 156kB 1000ms 534 B G++ 12小时前
邬宇炼(C20200324) Wrong Answer 6 160kB 5ms 577 B G++ 12小时前
WA来了挡都挡不住(C20200904) Wrong Answer 6 160kB 5ms 677 B G++ 12小时前
彭俊玮 Accepted 10 160kB 4ms 709 B G++ 12小时前
彭俊玮 Wrong Answer 6 156kB 2ms 730 B G++ 12小时前
彭俊玮 Wrong Answer 6 156kB 0ms 719 B G++ 12小时前
23333333333333333333(_) Accepted 10 160kB 5ms 800 B G++ 12小时前
王俊皓(C20200921) Presentation Error 6 160kB 5ms 531 B G++ 12小时前
何苗 Accepted 10 160kB 5ms 487 B G++ 12小时前
何苗 Wrong Answer 6 160kB 0ms 486 B G++ 12小时前
何苗 Accepted 10 160kB 0ms 494 B G++ 12小时前
彭俊玮 Wrong Answer 6 156kB 0ms 719 B G++ 12小时前
1 2 3 4 5 ...

统计

结果 提交次数
Accepted 2182
Wrong Answer 1606
Compile Error 313
Time Limit Exceeded 246
Presentation Error 131
Runtime Error 38
Output Limit Exceeded 22
Runtime Error 7