OpenJudge

3525:上台阶

提交人 结果 分数 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
18883307348 Accepted 10 128kB 1ms 358 B G++ 前天
ticozhang Compile Error 0 255 B G++ 前天
hans Accepted 10 128kB 1ms 235 B G++ 前天
zzhzzh Accepted 10 4096kB 9ms 354 B G++ 前天
zzhzzh Wrong Answer 0 4096kB 9ms 339 B G++ 前天
某二中第一帅 Accepted 10 128kB 2ms 271 B G++ 前天
美国队长 Accepted 10 128kB 1ms 308 B G++ 3天前
杨俊文 Accepted 10 39168kB 44ms 278 B G++ 3天前
アフリカ提督 Accepted 10 128kB 1ms 318 B G++ 3天前
芬达2374 Accepted 10 2176kB 1ms 263 B G++ 3天前
1628794611 Accepted 10 128kB 0ms 302 B GCC 4天前
fddaddy Accepted 10 128kB 0ms 234 B G++ 4天前
王者归来 Accepted 10 128kB 0ms 286 B G++ 5天前
王者归来 Wrong Answer 0 128kB 0ms 263 B G++ 5天前
1628794611 Time Limit Exceeded 0 65536kB 1000ms 291 B GCC 7天前
1628794611 Wrong Answer 0 128kB 0ms 212 B GCC 7天前
一年级砍人头,二年级逃课,三年级买枪,四(缪、施诅咒:石呆呆、喻呆呆、徐呆呆、夏呆呆:一年级砍人头,二年级逃课,三年级买枪,四年级毙警,五年级炸军,六年级自残!) Wrong Answer 0 128kB 0ms 286 B G++ 9天前
481778162 Accepted 10 128kB 0ms 278 B G++ 10天前
lyonlu Accepted 10 128kB 0ms 235 B G++ 10天前
ly Accepted 10 128kB 0ms 195 B G++ 10天前
1 2 3 4 5 ...

统计

结果 提交次数
Accepted 2868
Wrong Answer 1360
Compile Error 311
Presentation Error 172
Runtime Error 134
Time Limit Exceeded 93
Output Limit Exceeded 47
Waiting 2
Memory Limit Exceeded 1
Runtime Error 1